De Boog

De Boog - Museumgemaal Cremer Termuntenzijl

In het kustgebied rond Termunten hebben de bewoners zich tot in de 12e eeuw tegen overstromingen beschermd door het opwerpen van wierden. Daarna werd begonnen met de aanleg van de eerste lage dijken. Gedurende de 13e eeuw was het tot vergaande inpoldering gekomen. Ook werd het riviertje de Termunter Ae afgedamd en van een zijl, een uitwateringssluis, voorzien. Monniken van het Grijze Monnikenklooster speelden hierbij een belangrijke rol.

In de periode van de 14e tot de 16e eeuw ging veel land verloren door Dollardinbraken. Aan het begin van de 16e eeuw werd de afwatering door de zijl in de Termunter Ae verstoord en men was gedwongen via de Oterdumerzijl te lozen.

In 1588 werd de zeedijk bij Termunten hersteld. Om de afwatering te verbeteren, werd tussen 1600 - 1601 het Termunterzijldiep gegraven en een nieuwe zijl ontworpen. Gedeeltelijk werd gebruik gemaakt van de loop van de Termunter Ae. In 1686 werd de zijl door de St. Maartensvloed verwoest. Bij deze stormvloed kwamen bijna alle Termunters om het leven. Onder leiding van de stad Groningen, die toen de baas was in het Oldambt, werd Termunterzijl opnieuw opgebouwd. In 1725 werd o.l.v. de stadsbouwmeester Anthony Verburgh de huidige sluis met boogbrug aangelegd. Ter herinnering aan de aanleg is de brug voorzien van een zandstenen borstwering, de boog. Hierop staan de namen vermeld van de Overste Schepper, de Scheppers en de Zijlvesten, alsmede hun familiewapens. Deze personen waren de bestuurders van het in 1601 opgerichte Termunterzijlvest.

Een zijlvest is een waterschap dat op zee loost. Het was verdeeld in Schepperijen en deze weer in Zijlrechten. De voorzitters van de Schepperijen, de Scheppers, hadden veel invloed. Zij spraken recht in zaken die met het Zijlvest te maken hadden. Ook bepaalden zij de hoogte van de belasting: het zijlschot.

bron: Digitaal gehucht Termunterzijl

Jaarverslag 2022

9 maart 2023 - Jaarverslag 2022 In dit verslagjaar nam de vrijwillige crew van gemaal Cremer het bedrijfsritme van vóór corona weer op. Dat betekende dat de reguliere bestuurs- en machinistenvergaderingen weer als vanouds konden worden opgepakt, dat de bezoektijden op zondagmiddag weer van kracht werden en dat het onderhoudswerk aan het gebouw en het motorenpark weer zonder restricties kon worden opgenomen. Kortom, we raakten weer in ouden doen. Van al deze activiteiten doe... lees verder »

Jaaroverzicht 2021 - Museumgemaal Cremer Termuntenzijl

Jaaroverzicht 2021

24 januari 2022 - Jaaroverzicht 2021 Evenals in het voorgaande jaar werd het sociale leven in Nederland in dit verslagjaar in hoge mate gedicteerd door regeringsmaatregelen ter be... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.