Nieuwsbrief juni 2021

Nieuwsbrief juni 2021

Geschreven door:
, 27 september 2021

MUSEUMGEMAAL CREMER - TERMUNTERZIJL
2e Nieuwsbrief, jaargang 2021
Termunterzijl, 2 juni 2021

Beste collega’s,
Het jaar 2021 wordt, evenals het jaar 2020, nog gedomineerd door het Coronavirus. De scherpe kanten lijken er wat vanaf te zijn, mede door het nu voortvarend opgepakte vaccinatieproces. Op dit moment zijn er ca. 9 miljoen mensen gevaccineerd. Dit heeft de regering er toe gebracht om met ingang van 5 juni a.s. de teugels wat los te laten, waarbij o.a. musea ook weer open mogen, maar wel onder bepaalde voorwaarden.
Voor ons museum houdt dat in dat we maar een beperkt aantal bezoekers per keer kunnen rondleiden, en dat er een streng toegangsbeleid door ons moet worden gehanteerd. Tevens dient er een verplichte gezondheidstest te worden gehouden, alvorens de bezoekers het gemaal in mogen. Om aan deze voorwaarden te voldoen vergt nogal wat van onze vrijwilligers, en het feit dat de vakantie periode aanstaande is, hebben we gemeend ons museum voorlopig nog niet open te stellen. Gezien het vorenstaande koersen we op een feestelijke openstelling na de vakantieperiode, zo eind augustus/begin september.
Mochten zich ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op deze openingstelling, dan zullen we jullie hierover vroegtijdig informeren.
Daar het dus nog even duurt dat we de draad weer als vanouds kunnen oppakken, deze 2e Nieuwsbrief om jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen onze Stichting.
- Er hebben zich onlangs 2 vrijwilligers gemeld, Harm Stel uit Termunterzijl en Berend Wezeman uit Woldendorp. Voor velen van ons geen onbekenden, daar ze nu al regelmatig behulpzaam zijn in de dinsdagmiddag ploeg.

- Een wisselend aantal collega’s komt regelmatig opdraven om onderhoud te plegen aan het machinepark en/of schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Daarnaast worden de motoren periodiek getornd en/of gestart om ze te testen op een goede werking en is de renovatie van de krooshek reinigingsinstallatie inmiddels succesvol voltooid. Het waterschap Hunze en Aa’s heeft inmiddels een containerbak beschikbaar gesteld om het drijfafval en slib dat door de krooshekreiniger wordt verwijderd hierin op te slaan. Deze bak wordt dan op afroep opgehaald. Dit alles voor rekening van het waterschap.


- Voor het jaar 2021 stond weer de jaarlijkse sliboperatie op de rol, waarbij het gemaal wordt ingezet om bij laag water te spuien om het losgewoelde slib in de jachthaven weg te spoelen. Deze operatie stond gepland in de periode 1 maart tot 12 maart. Uiteindelijk was de klus op 5 maart geklaard. Inzet aan uren bedroeg ca. 24 uur. In 2020 is in de periode 2 maart tot 12 maart gespuid. De inzet aan uren bedroeg toen ca. 65 uur. Voor nadere info zie de bijgevoegde bijlagen van 2020 en 2021.

- De website van het gemaal is vernieuwd en inmiddels online. Het bedrijf Leo Hoogma WebDesign heeft dit voor ons gedaan. Om zo’n website up to date te houden hebben Riekus Koller en Wim Blaauw zich bereid verklaard de taak als web- beheerder op zich te nemen. Daarnaast zou het mooi zijn dat er nog een paar vrijwilligers zich zouden melden als web-beheerder. Wie o wie heeft hier zin in?


- De visserssloep TM 48 ligt in de botenstalling te Borgsweer. Het bestuur heeft inmiddels besloten de sloep te willen afstoten aan de Stichting Visserij Museum. Dat bestuur heeft onlangs besloten de sloep over te nemen., en inmiddels is de sloep over gedragen.

- Het hekwerk aan de voorzijde van het gemaal wordt dit jaar door een aantal vrijwilligers vernieuwd. De materialen zijn aanwezig, en de werkzaamheden zijn inmiddels gestart.


- Inmiddels fungeren wij m.i.v. april j.l. als onbemande stempelpost voor de onlangs geopende oostroute van het Pronkjewailpad. Hiervoor is door de vrijwilligers een stempelkast naast de voordeur van het gemaal aangebracht. Dit Pronkjewailpad is een wandelroute door de provincie Groningen, waarvan de noord- en zuidroute al bestaan en waaraan nu de oostroute is toegevoegd. De westroute zal ergens in 2022 worden geopend.
Wij kiezen voor een onbemande stempelpost, omdat wij alleen op de zondagmiddagen zijn geopend.

- Het project Krachtkoppeling beoogt, zoals bekend, een versteviging van de samenwerking tussen en met het gemaal in Nieuwolda, het stoomgemaal in Winschoten en het visserijmuseum in Termunterzijl, met name op het gebied van de streekhistorie in het Oldambt. Dit project ligt nagenoeg stil, te meer daar er nog geen concrete toezeggingen zijn van subsidie gelden. Al met al een langdurig traject, en het is zeer wel de vraag of we hier mee door moeten gaan. Te meer daar het project alleen kan worden gerealiseerd als het 100% wordt gesubsidieerd. Het bestuur zal zich de komende periode beraden of we hiermee door moeten gaan of niet.

- De jaarlijkse nominatie voor de Gemalenpluim, een initiatief dat vijf jaar geleden door de Nederlandse Gemalen Stichting in het leven is geroepen, is in 2020 komen te vervallen in verband met de Corona pandemie.. Wij zijn van plan het project renovatie krooshekreiniger, dat inmiddels is gerealiseerd, dit jaar voor te dragen. Tenminste als de Nederlandse Gemalen Stichting dit jaar weer overgaat tot het instellen van de Gemalenpluim, anders wordt het project voorgedragen in 2022.
Beste mensen, tot zover het laatste nieuws. Al zien we elkaar niet zo vaak, we zijn natuurlijk niet de wereld uit. Een opmerking, aanmerking of voorstel via telefoon, mail of app valt altijd in goede aarde!
Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.