Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2021 Museumgemaal Cremer Termuntenzijl

24 januari 2022

Jaaroverzicht 2021

Evenals in het voorgaande jaar werd het sociale leven in Nederland in dit verslagjaar in hoge mate gedicteerd door regeringsmaatregelen ter bestrijding van de coronapandemie. Het betekende voor onze Cremer dat we slechts korte tijd onze deuren voor bezoekers konden openen. De gebruikelijke bezetting van twee vrijwilligers werd hierbij uitgebreid tot drie personen. Dit om controle op de naleving van de coronaregels mogelijk te maken. Regeringsmaatregelen noopten ons echter om na korte tijd de buitendeur weer te sluiten.

Onderhoud
De dienstingang bleef echter in gebruik. De machinisten pleegden namelijk – met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften – regulier onderhoud aan gebouw en motoren, waardoor de inzetbaarheid van de Cremer het gehele jaar werd veiliggesteld. Voorts waren onze vrijwillige machinisten bij diverse interne projecten actief. Een vast bestanddeel vormden de reguliere onderhouds- en controleronden, waarvan elders in dit overzicht verslag wordt gedaan.

Spoelen
Gemaal Cremer vervult een belangrijke rol bij het op diepte houden van zowel de buitendijkse vaargeul als de haven van Termunterzijl. Twee keer per dag voert de vloed een laagje slib aan, wat met name in de winter, wegens het vrijwel ontbreken van scheepvaartverkeer, tot een ophoping van slib leidt en de bereikbaarheid van de haven problematisch kan maken.
Op verzoek van waterschap en gemeente is de Cremer jaarlijks actief om het slib te verjagen, zo ook dit jaar. De Cremer was in de winter maandelijks enige uren volle kracht in bedrijf om met haar krachtige uitstroom de toegang tot de haven op diepte te houden, het zogeheten spoelen. Dezelfde exercitie werd, evenals voorgaande jaren, gedurende een langere periode in het voorjaar uitgevoerd. Hierbij wordt eendrachtig met een ploegboot samengewerkt die het moeilijk bereikbare slib naar de uitstroom ‘harkt’, waarna het met de stroom naar de Eems wordt afgevoerd.
De gelukkige verhouding tussen windrichting, stromingen en stormweer bracht de voorbije winter beduidend minder slib in de haven dan in het jaar daarvoor: in een week tijd werd 17 uur gedraaid en bracht een wateruitstoot van 1.161.500 m³ de haven weer op diepte. Ter vergelijking: in 2020 was de sliboverlast beduidend groter. Toen was 2.725.500 m³ water nodig om het slib in 50,5 draaiuren naar de Eems te stuwen.

Krooshekreiniger
In het vorige verslagjaar meldden we reeds dat de een aantal machinisten de defecte krooshekreiniger onderhanden nam. Een veelomvattende klus, waarvan het technische deel dit jaar met succes werd afgerond. Het resultaat leidde tot erkenning bij de Nederlandse Gemalen Stichting (NGS). Tijdens de jaarvergadering van de NGS in Delft kreeg onze voorzitter de Gemalenpluim 2001 uitgereikt. In de media werd bij deze prijsverlening stilgestaan. Elders op deze website wordt daar verslag van gedaan.

Keerkleppen
De keerkleppen, die onder het wateroppervlak tijdens het draaien de uitstroom doorlaten, maar bij inactiviteit van het gemaal in gesloten stand het zeewater buitenhouden, vertonen ernstige mankementen. Het Waterschap heeft te kennen gegeven dat zij in de eerste helft van 2022 wil overgaan tot het vervangen van de keerkleppen en de daarbij behorende ophanging. Met onze stichting is overleg gaande omtrent het tijdstip van uitvoering, zodat het jaarlijks spoelen van de haven niet in het gedrang komt.
Korps vrijwilligers
Zoals hierboven in de rubriek‘onderhoud’ al werd vermeld, vonden er ondanks de coronabeperkingen het hele jaar door onderhoudswerkzaamheden plaats. Een gedetailleerd verslag ‘onderhoud en werkzaamheden’ van collega Klaas Bouwkamp volgt hieronder. Daarnaast werden, met name op de klus-dinsdag, door de machinisten uiteenlopende onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aangepakt.
In het verslagjaar traden vier machinisten – Nol Arendsen, René Klijn, Harm Stel en Berend Wezeman – tot ons vrijwilligerskorps toe. Tot zijn en onze spijt verliet Albert Vondeling wegens overmacht onze gelederen. Helaas werd de laatste maand van het jaar overschaduwd door het overlijden van onze collega Willie Brouwer. Zijn enthousiasme en inzet voor gemaal Cremer en zijn kameraadschap blijven in onze herinnering voortleven.
Verslag van onderhoud en werkzaamheden museumgemaal Cremer
2021

Januari
Brons/Werkspoor:
• Met beide motoren belast gedraaid.

Februari
Brons/Werkspoor:
• Met de beide motoren gedraaid, tijdens het draaien ging het alarm van het buitenboordwater af, het bleek dat de druk te laag was en na enig zoekwerk bleek dat een gaatje naar de membraan van de prestostaat door roest was verstopt, na deze te hebben doorgeboord was het defect opgelost.

Algemeen:
• Bij Shell (60 liter) cilindersmeerolie (Mobil PEGASUS) voor de Brons besteld en de voorraad smeerolie Shell Gardenia 30 aangevuld met (210 liter).
• In verband met de te verwachte vrieskou de hoofdkraan dichtgedraaid en het systeem afgetapt, ook het ruwkoelwater van de Brons en Werkspoor afgetapt. Voor de zekerheid de beide vacuümpompen gevuld met antivries. Ook de cv-installatie bijgevuld, de druk was in plaats van 2 bar maar 0,1 bar en daardoor werd het in de machinekamer niet warmer dan 7 graden Celsius.
Werkspoor:
• Het oliefilter van de reductiekast schoongemaakt en 16 liter olie bijgevuld.

Algemeen:
• Na de vorstperiode de installatie weer bedrijfsklaar gemaakt en voorbereidende werkzaamheden verricht i.v.m. het spoelen van de haven, die in maart 2021 staat gepland.
Maart
Spoelen:
• Van maandag 1 maart tot en met 5 maart belast gedraaid met de beide motoren.

Werkspoor:
• Tijdens het belast draaien scheurde de brandstoftoevoerleiding van cilinder 8. De maat (16 mm) koperleiding niet meer te verkrijgen. De autogene lasinstallatie van Daan geleend en geprobeerd de leiding door middel van hardsolderen te repareren, dit bleek niet mogelijk te zijn, omdat door het trillen van de koperen leiding deze te hard is geworden. Daarom de oude leiding verwijderd en een nieuwe leiding van 15 mm gemaakt.
Brons:

▪ Het is moeilijk om onderdelen zoals filterelementen bij de Brons te vinden, ook hier gaat de
leeftijd van de motor een woordje meespelen.

Krooshekreiniger:

▪ De krooshekreiniger is na een periode van intensief onderhoud weer bedrijfszeker. Er is
met een groep vrijwilligers ongeveer anderhalf jaar aan gewerkt.

Gasolie:
• Aftappunt dagtank (kogelkraan) vervangen door een zelfsluitende afsluiter, de reden hiervan is dat bij een niet goed sluitende kraan de dagtank via de spoelbak / afgewerkte olietank in de kelder stroomt. Hierdoor is er ongeveer 200 liter gasolie in de kelder gestroomd.

Oktober
Werkspoor:
• Van een oud-collega 10 pyrometers met een meetbereik tot 600 graden Celsius) en 4 koelwaterthermometers gekregen met een meetbereik tot 100 graden Celsius. Deze zijn inmiddels geplaatst. Ook een nieuw ruwkoelwater fijnfilter gemaakt en alle groffilters in het ruwkoelwatersysteem gereinigd.

Oktober, november en december
Brons/Werkspoor:
• Klaas, Wim en Willem hebben de Brons en de Werkspoor vier uur belast laten draaien, om het slib voor de terugslagkleppen weg te spoelen. Dit was nodig om zicht te krijgen op de terugslagkleppen achter de twee pompen.
Na inspectie bleek de terugslagklep achter de Werkspoor in zeer slechte staat te verkeren. In januari 2022 neemt Hunze en Aa’s een beslissing welke traject men gaat volgen.
• Door de slechte staat van de bovengenoemde terugslagklep heeft men besloten de inspectie van de klep achter de Brons uit te stellen.

Brons:
• Beide smeeroliefilters ultrasoon laten reinigen bij Motoren Revisie Eemsdelta. Auto Clean filters gereinigd.
• Ook de groffilters in het ruwkoelwatersysteem gereinigd.

Brons/Werkspoor:
• In het belang van de toegankelijkheid van de haven hebben Henk en Klaas op 2 december 4 uur belast gedraaid met de beide motoren.
• Buitenboordfilters gereinigd.

Dagtank:
• Daar het peilglas van de dagtank bijna niet meer af te lezen was heb ik deze vervangen door een nieuw peilglas.

Brons/Werkspoor:
• In verband met de slechte staat van de terugslagkleppen hebben we het advies gekregen om niet meer belast te draaien met de beide motoren, wel kunnen de motoren getornd worden. Ook kan er onbelast gedraaid worden.

Werkspoor:
• Smeeroliefilter schoongemaakt en olie bijgevuld (15 liter).

SAMOFA:
• Carterolie ververst en ook de olie in de luchtfilter ververst.
• Olie in de compressor bijgevuld.

Algemeen:
• Tijdens de pandemie worden de motoren wekelijks getornd. Eén keer per maand draaien de motoren onbelast en worden alle hulpsystemen getest .
• Door Daan zijn alle lampen boven in de machinekamer met behulp van een hoogwerker vervangen.
• De dinsdagmiddagploeg heeft de zoetwatertank boven in de hal verwijderd en de waterleiding kortgesloten.
• Van Rudolf een lastoestel gekregen t.b.v. het gemaal.
• Van de overige werkzaamheden die verricht zijn heb ik geen opgave gekregen.

Termunterzijl, 10-01-2022.

--- 0 ---

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.